;u! {

English
 o13924018787
 > v > 

# ?7(;w

2021-08-12

y9m Xb m}y~ 5 = 1N 1N8 y}7(cm}9< < { +2:u y44 i!


 ?; +}3 < 9( ?| w BIOS, 9sy !+ u9 8b 45h b (c


 

BOX-T5A11-LX |

r 3A5000 BIOS9sy !+ u9 s(

  =yMiNic~ b?è + 

6 <g ^bs1*8015

 #?6KV cAC100-240V y 

x CPU loongson3A5000 hDDR4 UDIMMr32G

}; 1*LAN1*COM8*USB,1*VGA,1*M.2 2280,1*2.5 1*PCIEx16,2*PCIEx8

 

IPC-T2511-LX 2U ;

r 3A5000 BIOS9sy !+ u9 s(

 < pk ~y6

6 <b=y1*8025 b7 #

?4KVx cAC100-240V y 

x CPU loongson3A5000 hDDR4 UDIMMr32G

}; 1* LAN1*COM8*USB,1*VGA,1*M.2 2280,1*2.5 1*PCIEx16,2* PCIEx8

 

EIS-T2205R-LX 2U롤2p

y 3B4000롤 BIOS9sy u !+ u9 s(

x 2U|y3B4000 t 4 #8 #{1.8GHz8 DDR4h i4 : =

{y 82p 3.5/2.5 SATA/SAS : 6 PCI-E 3.0r{ym" _=4m" i5a;8 

q Lx69 i69 6 6?;r 9# ];c 


 ?

 ?5 { i ~ s9 b   10 v

 sab:}g gw: { +(< i s(

 w{c v> ?  020-82526990
1392401878724( Copyright(C) 2016  
ICP13044302
w

 

13924018787
�����������#�� ?7�����(���;��w�����_���

;u! {

English
 o13924018787
 > v > 

# ?7(;w

2021-08-12

y9m Xb m}y~ 5 = 1N 1N8 y}7(cm}9< < { +2:u y44 i!


 ?; +}3 < 9( ?| w BIOS, 9sy !+ u9 8b 45h b (c


 

BOX-T5A11-LX |

r 3A5000 BIOS9sy !+ u9 s(

  =yMiNic~ b?è + 

6 <g ^bs1*8015

 #?6KV cAC100-240V y 

x CPU loongson3A5000 hDDR4 UDIMMr32G

}; 1*LAN1*COM8*USB,1*VGA,1*M.2 2280,1*2.5 1*PCIEx16,2*PCIEx8

 

IPC-T2511-LX 2U ;

r 3A5000 BIOS9sy !+ u9 s(

 < pk ~y6

6 <b=y1*8025 b7 #

?4KVx cAC100-240V y 

x CPU loongson3A5000 hDDR4 UDIMMr32G

}; 1* LAN1*COM8*USB,1*VGA,1*M.2 2280,1*2.5 1*PCIEx16,2* PCIEx8

 

EIS-T2205R-LX 2U롤2p

y 3B4000롤 BIOS9sy u !+ u9 s(

x 2U|y3B4000 t 4 #8 #{1.8GHz8 DDR4h i4 : =

{y 82p 3.5/2.5 SATA/SAS : 6 PCI-E 3.0r{ym" _=4m" i5a;8 

q Lx69 i69 6 6?;r 9# ];c 


 ?

 ?5 { i ~ s9 b   10 v

 sab:}g gw: { +(< i s(

 w{c v> ?  020-82526990
1392401878724( Copyright(C) 2016  
ICP13044302
w

 

13924018787
�����������#�� ?7�����(���;��w�����_���

;u! {

English
 o13924018787
 > v > 

# ?7(;w

2021-08-12

y9m Xb m}y~ 5 = 1N 1N8 y}7(cm}9< < { +2:u y44 i!


 ?; +}3 < 9( ?| w BIOS, 9sy !+ u9 8b 45h b (c


 

BOX-T5A11-LX |

r 3A5000 BIOS9sy !+ u9 s(

  =yMiNic~ b?è + 

6 <g ^bs1*8015

 #?6KV cAC100-240V y 

x CPU loongson3A5000 hDDR4 UDIMMr32G

}; 1*LAN1*COM8*USB,1*VGA,1*M.2 2280,1*2.5 1*PCIEx16,2*PCIEx8

 

IPC-T2511-LX 2U ;

r 3A5000 BIOS9sy !+ u9 s(

 < pk ~y6

6 <b=y1*8025 b7 #

?4KVx cAC100-240V y 

x CPU loongson3A5000 hDDR4 UDIMMr32G

}; 1* LAN1*COM8*USB,1*VGA,1*M.2 2280,1*2.5 1*PCIEx16,2* PCIEx8

 

EIS-T2205R-LX 2U롤2p

y 3B4000롤 BIOS9sy u !+ u9 s(

x 2U|y3B4000 t 4 #8 #{1.8GHz8 DDR4h i4 : =

{y 82p 3.5/2.5 SATA/SAS : 6 PCI-E 3.0r{ym" _=4m" i5a;8 

q Lx69 i69 6 6?;r 9# ];c 


 ?

 ?5 { i ~ s9 b   10 v

 sab:}g gw: { +(< i s(

 w{c v> ?  020-82526990
1392401878724( Copyright(C) 2016  
ICP13044302
w

 

13924018787